Rôzne zručnosti získané počas programovania v KOD Akadémii tiež posilňujú a podporujú deti v škole. Keďže škola je hlavnou úlohou a každodenným životom väčšiny dievčat a chlapcov, túto výhodu vnímame ako dôležitý faktor našej práce.

DETI, KTORÉ SA UČIA PROGRAMOVAŤ, MÁJÚ V ŠKOLE VÝHODU

Pri programovaní sa deti učia pracovať samostatne, učia sa logicky myslieť a získavajú zručnosti pri riešení problémov. Lepšie sa koncentrujú a aplikujú a rozvíjajú vedomosti, ktoré sa naučili v škole.

PROGRAMOVANIE PODPORUJE SAMOSTATNOSŤ

V KOD Akadémii sa deti učia programovať, spoznávajú nástrojov počítačovej vedy, s ktorými môžu vytvárať vlastné príbehy alebo počítačové hry.

Skúsenosť s úspešne ukončeným projektom, ktorú zažívajú študenti, ich motivuje k samostatnejšej a zodpovednejšej práci. To vytvára čoraz väčšiu nezávislosť detí. Zároveň sa zvyšuje dôvera vo vlastné schopnosti a sebadôvera. Nástroje, ktoré deti spoznajú (v programovaní sú to príkazy, algoritmy, procesy, atď.) pochopia, vyskúšajú, precvičia a následne samostatne aplikujú. Deti vytvárajú s podporou trénerov vlastné príbehy a počítačové hry, v ktorých využívajú to, čo sa naučili z vlastnej iniciatívy a na vlastnú zodpovednosť.

Keďže deti sa tiež naučia zvládať chyby pri programovaní bez akýchkoľvek ťažkostí, časom sa pre nich ľahšie a rýchlejšie riešia problémy sami.

PROGRAMOVANÍM SA DETI UČIA SIEŤOVÉ A ŠTRUKTÚROVANÉ MYSLENIE

Počas kurzu programovania sa úlohy – naprogramované hry a príbehy – stávajú zložitejšími. Na dosiahnutie požadovaného výsledku sa musia deti naučiť príkazy, procesy, algoritmy. V tomto procese sa učia spájať a štruktúrovať aspekty, ktoré sa naučili alebo zažili v rôznych časoch a v rôznych oblastiach.

Počítačové hry a príbehy, ktoré deti naprogramujú, zahŕňa aspekty z rôznych disciplín, tzn. z rôznych školských predmetov. Skutočnosť, že je potrebné prepojiť viacero disciplín a vytvoriť súvislosti medzi nimi, je v škole často zanedbávané. Pri programovaní deti rozpoznávajú a používajú spojenia najskôr nevedome, neskôr aj veľmi vedome a cielene.

V programovaní sú teda prakticky využité teoretické poznatky. V tomto procese si deti vytvárajú sieťový a holistický spôsob myslenia.

KOMPETENCIA RIEŠENIE PROBLÉMOV JE NAJVÝZNAMNEJŠIE ZRUČNOSTI V 21. STOROČÍ

Škola konfrontuje deti s úlohami a problémami na rôznych úrovniach.